cover

שיטת אדלר

מרכז גאיה » הדרכת הורים » שיטת אדלר

אלפרד אדלר  – התאוריה

התאוריה של אדלר היא אנושית, הומנית וחיובית בבסיסה.
עקרונותיו של אדלר מבוססים על כבוד האדם, קבלת ייחודיות כל אדם, אנושיות וחוסר שיפוטיות.
התפיסה של אדלר אומרת כי אין אדם מושלם וכי הטעויות שלנו הן חלק לגיטימי מהדרך שאנו עוברים.
תפיסת העולם של אדלר אופטימית ומאמינה ביכולת בחירה ושינוי התנהגות וחשיבה,
ביכולת התפתחות וצמיחה של בני אדם, בניגוד להפיכה של האדם לקורבן נסיבות חייו.

אדלר היה חדשני בתחילת המאה ה 20, ברעיון כי האדם הנו יצור חברתי מטבעו
אשר מונע מתוך רצון להשתייך לחברה ולמצוא מקום בקבוצה.
גישתו של אדלר אל האדם כישות חושבת ובוחרת אף היא היתה חדשנית.
בטיפול בגישת אדלר, ההתמקדות תהיה בעתיד ובמטרות של האדם ולא בסיבות לקושי שלו ובעבר הבלתי ניתן לשינוי.

אדלר – הורות

חלק מרכזי מפועלו וחדשנותו של אלפרד אדלר היה בנושא ייעוץ והדרכת הורים.
משנות ה- 20 של המאה הקודמת אדלר כבר הכשיר מטפלים לעבודה עם הורים ומורים והקים מרכזי ייעוץ ולימוד.
אדלר דגל בכך שעיצוב האישיות של הילד מתרחש בשנות חייו המוקדמות,
בהן על ההורה לענות על הצרכים הבסיסיים של הילד וכן לגדל את הילד לעצמאות, לקיחת אחריות ולאזרחות טובה.

לפי אדלר העקרונות העיקריים בהורות טובה, הם נושא הסמכות ההורית וכן אהבת הילד, קבלתו ועידוד ואמון ביכולות הילד.
כאשר יחד עם האמונה בחשיבות מתן אהבה לילד, אדלר טוען כי פינוק יתר עלול לפגוע ביכולת הילד לעצמאות.

אדלר האמין כי ילדים יפעלו מתוך רצון להכרה והתייחסות מהוריהם.
כל עוד ההתייחסות ההורית תהיה להתנהגות חיובית ותכלול עידוד והתלהבות מהתנהגות חיובית,
זו תהיה ההתנהגות בה יתמיד הילד. אם ההתייחסות ההורית, תשומת הלב והדגש של ההורים יהיה להתנהגות שלילית,
זהו דפוס ההתנהגות אשר אותו יפתח הילד.

הסמכות ההורית על פי אדלר

חלק חשוב בתאוריה של אדלר הוא הסמכות ההורית, החשיבות בהצבת הגבולות היא בהקניית ביטחון וודאות לילד,
בכך שהילד יודע שיש מי שדואג לו ושיש לו על מי להישען
וכן באימון הילד לחיים הבוגרים אשר מלאים חוקים והגבלים ולהתמודדות עם תסכול.
בהצבת הגבולות על ההורים "לבחור את המלחמות" שלהם ולהחליט תחילה מה חשוב ועקרוני להם,
להעמיד גבולות אשר באמת חשובים להם ולא להגביל מעבר למידה.
בנוסף חשוב שתהיה תוצאה ידועה מראש לכל הפרה של חוק או גבול.

עידוד ילדים על פי אדלר

על פי אדלר תחושת השייכות היא מרכזית ביותר ומניע מרכזי של בני האדם,
עידוד ילדים הוא בסיס תחושת השייכות שלהם ולכן כל כך משמעותי לבריאות הנפשית ולהתפתחות של הילד.
העידוד מחזק את הדימוי העצמי של הילד ומניע אותו להמשיך בהתנהגות חיובית.
בקבוצות ההורים של אדלר נושא מרכזי הוא רכישת מיומנויות העידוד.

האוירה המשפחתית

נקודה משמעותית נוספת אשר משפיעה על הילד בגישת אדלר, היא האוירה המשפחתית.
זו תוצאה בעיקר של היחסים בין בני הזוג וכן של אישיותם, דרך ההתמודדות שלהם והערכים שלהם.
הילדים לומדים ומושפעים מאד מהאוירה המשפחתית ויחליטו מה לקחת איתם לחייהם הבוגרים ומתי לקחת את ההפך המוחלט.
גם יחסי הגומלין בין האחים בבית יקבעו במידה רבה את התנהגותם גם בחייהם הבוגרים ואפילו את בחירתם בבני זוג עתידיים.

קבוצות הורים על פי שיטת אדלר במרכז gaya

במרכז gaya סדנאות קבוצתיות של הדרכת הורים על פי שיטת אדלר ובשיטות אחרות.

 


לפרטים נוספים והרשמה פנו אלינו 09-8855246

שיטת אדלר

צור קשר