cover

שמירת פרטיות

מרכז גאיה » שמירת פרטיות

אנו מתחייבים לשמור על פרטיות וסודיות,

פרטי כל הפונים אלינו והמטופלים שמורים אצלנו ולא יועברו לכל גורם

אלא בהסכמת ובקשת הלקוח

גאיה בפייסבוק

צור קשר